Tài khoản mã số #1927

Garena trắng thông tin, 1 thẻ dổi tên

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1927
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1927
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1927
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1927
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1927
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #1927
20,000đ
Rank Vàng IV
Bậc ngọc 26
Vàng còn 4,730

Bình luận