Thông tin tài khoản

Garena trắng thông tin,1 thẻ đổi tên

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2165
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2165
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2165
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2165
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2165
Tài khoản đã bán
Rank Bạc I
Bậc ngọc 36
Vàng còn 5,078

Bình luận