Thông tin tài khoản

Garena trắng thông tin, chủ Clan

Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2437
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2437
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2437
Shop Liên Quân One - Ảnh mô tả tài khoản #2437
Tài khoản đã bán
Rank Đồng I
Bậc ngọc 28
Vàng còn 4,381

Bình luận